Tècnic de sistemes i telecomunicacions (Tarragona)

Reus Esport i Lleure + Seguir empresa
Tarragona - España 07/07/2021

Descripción de la oferta de empleo

1. Funcions bàsiques:
1. Control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d´infraestructures, telecomunicacions i telefonia i sistemes ioT.
2. Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari, supervisió i resolució d´incidències i peticions dels serveis i centres d´infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia i sistemes ioT.
3. Desenvolupament de les tasques d´acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l´Ajuntament de Reus.
4. Gestió i supervisió dels proveïdors TIC.
5. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d´acord a la normativa.
6. Licitacions i seguiment de contractes TIC amb la supervisió i coordinació del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l´Ajuntament de Reus.
7. Revisió i millora de processos de l´empresa a través de la tecnologia i digitalització.
8. Suport a la implantació d´un ERP i altres tecnologies TIC.
9. Suport a la implantació de l´administració electrònica (segons normativa).
10. Qualsevol altra funció anàloga que li sigui atribuïda.

2. Requisits:
2.1 Ser ciutadà/na espanyol/a de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
2.2 Haver complert els 18 anys i no excedir de l´edat de jubilació forçosa.
2.3 Estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes informàtics en la Xarxa o bé el títol de formació professional equivalent a aquest, graduat en enginyeria informàtica, enginyer tècnic informàtic, enginyer informàtic, o diplomat en informàtica o llicenciat en informàtica.
2.4 Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d´acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i les seves posteriors modificacions i l´Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l´Ordre VCP/233/2010, de 12 d´abril.
2.5 Les persones aspirants/es que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d´acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. L´acreditació d´aquest coneixement es realitzarà mitjançant la presentació d´un dels documents que s´indiquen a continuació:
-Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l´Estat espanyol.
-Diploma d´espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d´octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l´obtenció d´aquest.
-Certificat d´aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d´idiomes.
2.6 Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques.
2.7 No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.
2.8 No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d´incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

info: https://www.reusesport.cat/oferta-tecnica-de-sistemes-i-telecomunicacions

Otros detalles de la oferta

Imprescindible Residir: Provincia Puesto

Idiomas: Catalán (Alto)

Formación Mínima: FP2/Grado Superior

Nivel Profesional: Especialista

CVs inscritos en el proceso: 7

Comparte esta Oferta
Datos principales de la oferta
 • Reus - Tarragona - España
  Ubicación
 • Técnico de Sistemas
  Funciones
 • Jornada completa
  Jornada
 • 1 año
  Experiencia
 • Temporal
  Tipo contrato
 • ioT

¿No tienes cuenta en Tecnoempleo.com?

Regístrate como candidato en Tecnoempleo.com y vincula tu CV a las ofertas de empleo.

Crea tu cuenta gratis
Amplía tu formación con estos cursos recomendados